Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze WWW-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Accoris is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze WWW-site.

copyrightę 2001-2013, Accoris.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze WWW-site komen uitsluitend toe aan Accoris of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze WWW-site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Accoris.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Accoris
e-mail: info@accoris.com
Bepaalde verwijzingen in deze WWW-site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Accoris geen controle heeft. Accoris draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.